Prof. Mithad Ćeman

BIOGRAFIJA
Rođen je 13.05.1979. godine u mjestu Banja „Ilidža“ kod Peći, opština Istok, SAP Kosovo, u tadašnjoj SFRJ, u više generacijskoj imamskoj porodici. Osnovno obrazovanje stekao je u OŠ „Trepča“ u Banji, dok je 1997. godine završio srednju školu u Peći. 1998. godine napušta Kosovo i seli se u Sarajevo gdje je 2003. godine upisao Fakultet islamskih nauka koji je pohađao samo jednu školsku godinu napustivši ga zbog saznanja da je primljen na Islamski univerzitet u Medini. Školske 2006./2007. godine završio je Koledž za učenje arapskog jezika (Ma’hed ta’limi-l-lugeti-l-’arabijjeh) poslije čega upisuje Fakultet za islamsko misionarstvo i apologetiku (Kullijjetu-d-da’va ve usuli-d-din) kojeg uspješno završava školske 1431./1432. tj. 2010./2011. godine. U periodu studija, a tokom ljetnih raspusta, vanredno je polagao medresu Gazi Isa-beg u Novom Pazaru koju još uvijek nije priveo kraju. Tokom studija i boravka u KSA prisustvovao je nemalom broju seminara i vannastavnih naučnih kružoka, za šta posjeduje relevantne certifikate, a također, bio je aktivan i u dočeku i pomoći bošnjačkim hadžijama i umrašima kao i u prevođenju u tim danima, o čemu postoji niz članaka objavljenih u štampanim i elektronskim medijima. Jedan mandat predsjedavao je Udruženjem studenata Bošnjaka Islamskog univerziteta u Medini (USBIUM), a također duži niz godina bio je urednik sajta Udruženja (www.medina-bosna.net) istovremeno uređujući elektronski časopis studenata UHUD. Također, tokom studija bavio se prevođenjem članaka sa arapskog jezika i novinarstvom objavljujući u štampanim medijima poput: Glasa islama, Saff-a, Novih horizonata… ali i elektro medijima poput: www.islamskazajednica.org, www.bosnjaci.net, www.minber.ba, www.medina-bosna.net, www.usbium.net… Misionarski angažmanOd 1998. do 2001. godine radio je u islamskoj humanitarno-da’vetskoj organizaciji Al-Haramain u Edukativnom centru Medina učestvujući u svim edukativnim, humanitarnim i da’vetskim aktivnostim koje su organizovane u tom periodu. Od 1999. do 2004. godine radio je u Aktivnoj islamskoj omladini (AIO) obnašajući razne uloge, poput muallima, referenta za kulturu, medije i sport (KMIS) a na posljetku kao predsjednik AIO za kantonalni odbor Sarajevo. Tokom cijelog ovog perioda učestvovao je u ispomoći mnogih da’vetskih, kulturnih i sportskih manifestacija koje su organizirali DEMUS, SNAGA, SAFF… kao i ispraćaju hadžija koji su odlazili na hadž preko MERKEZ Hadža. Trenutno radi u Školi Kur’ana VREOCA kao direktor i mu’allim i drži predavanja u raznim džematima u domovini i inostranstvu. Oženjen je i otac troje djece: sin Jahja 11 godina, sin Hajrullah 9 i kći Merjem 5 godina.
Prijevodi knjiga koje su u pripremi za štampanje:
Biografije 70 selefijskih učenjaka današnjice, grupa autora; Strasti i njihov uticaj na razilaženje (El-Hava ve eseruhu fi-l-hilaf), autor: Abdullah b. Muhammed El-Gunejman; Samilost među sljedbenicima sunneta (Rifken ehli-s-sunne bi ehli-s-sunne), autor: Abdu-l-Muhsin El-’Abbad El-Bedr; Fragmenti morala Poslanika plemenitog, sallallahu alejhi ve sellem (Min ahlaki-r-Resuli-l-kerim), autor: Abdu-l-Muhsin El-’Abbad El-Bedr; Plodovi bogobojaznosti kroz prizmu Kur’ana (Favaidu-t-takva mine-l-Kur’ani-l-Kerim), autor: Muhammed b. Salih El-Usejmin; Moral nosioca Kur’ana (Ahlaku hameletil-Kur’an – bihtisaril-esanid), autor: Ebu Bekr b. El-Husejn b. Abdullah El-Adžurrijji El-Bagdadijji (umro 360.h.g.)

 

FACEBOOK PROFIL

 


 


DOWNLOAD


 

ZA PREUZIMANJE – KLIK NA LINK ISPOD A ZATIM NA STRELICU NA DESNOJ STRANI

(Koristite Google Chrome)